Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Санжаровський Денис Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03039 м. Київ вул. Iзюмська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22858679
5. Міжміський код та телефон, факс 0442276234 0442276234
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22858679.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 02.04.2018 100000 3629.9 27.54
Зміст інформації:
02.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРХУДОЖПРОМ” прийнято рiшення попередньо схвалити значнi договори/контракти/правочини, договори про внесення змiн до вказаних договорiв/контрактiв/правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв Товариства, але не пiзнiше нiж 30 квiтня 2019 року (включно). Вказанi договори/контракти/правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. кредитнi, iпотечнi, застави). Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 100 000 000, 00 (сто мiльйонiв гривень 00коп. )грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 069 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi у вiдсотках з 27,54 %. Станом на 27 березня 2018р. (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах) загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 9 412161 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, становить: 9 411 921шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 9 411 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0 шт.