Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Санжаровський Денис Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03039 м. Київ вул. Iзюмська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22858679
5. Міжміський код та телефон, факс 0442276234 0442276234
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22858679.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.04.2018 обрано Член Наглядової ради Сiмiнський Павло Валерiйович д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) Сiмiнського Павла Валерiйовича було обрано Членом Наглядової ради термiном на три роки, як незалежного директора. Часткою в статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх пяти рокiв Сiмiнський П.В займав посаду юриста ТОВ "Юрпрактикум". Згоди на розкриття персональних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) було прийнято рiшення припинити повноваження Фонду державного майна України члена реєстрацiйної комiсiї, 06.03.2017р. як акцiонера Товариства було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки.
02.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Капишинська Тетяна Володимирiвна д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) Капишинську Т.В. було обрано Членом Наглядової ради термiном на три роки. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 95,8356%. З 04.12.2015р. обiймала посаду голови Наглядової ради ВАТ "Укрхудожпром". 3 13.10.2016р. - Голова Наглядової ради ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ". Згоди на розкриття персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На засiданнi Наглядової ради 02.04.2018р. Капишинську Т.В. було обрано Головою Наглядової ради.
02.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Капишинська Тетяна Володимирiвна д.в д.в
д.в
95.835606
Зміст інформації:
Протоколом №1/2018 вiд 02.04.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме було припинено повноваження Голови Наглядової ради Капишинської Т.В. у зв'язку iз вiдкликанням всього складу Наглядової ради. На посадi перебувала з 13.10.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надала. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 95,835606%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Довiдная Олександра Володимирiвна д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) Повноваження Довiдної О.В. було припинено у зв'язку iз вiдкликанням всього складу Наглядової ради. На посадi перебувала з 06.03.2017р. Згоди на розкриття персональних даних не надала. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Зюзь Тетяна Iванiвна д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) було припинено повноваження Члена Нагладової ради Зюсь Тетяни Iванiвни, у зв'язку iз вiдкликанням всього складу Наглядової ради. На посадi перебувала з 06.03.2017р. Згоди на розкриття персональних даних не надала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Бабабнiна I.I. д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р) було прийнято рiшення припинити повноваження Бабанiної I.I.. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. З 31.01.2013р. обiймає посаду генерального директора ТОВ "Юрбудiнвест" . Згоди на розкриття персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї 06.03.2017р. Бабанiну I.I. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
02.04.2018 обрано Член Наглядової ради Довiдная Олександра Володимирiвна д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) Довiдную О.В. було обрано Членом Наглядової ради термiном на три роки, як незалежного директора. Часткою в статутному капiталi не володiє.З 17.03.2010р.- 26.01.2012р. ТОВ "Пропрiо", генеральний директор, з 22.09.2014р.-по теперiшнiй час ТОВ "Мiстер Еппл", головний бухгалтер. Згоди на розкриття персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бабанiна Iрина Iванiвна д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРХУДОЖПРОМ" (Протокол № 01/2018 вiд 02.04.2018р.) Бабанiну I.I. було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. З 31.01.2013р. обiймає посаду генерального директора ТОВ "Юрбудiнвест" . Згоди на розкриття персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї 02.04.2018р. Бабанiну I.I. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
02.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Бойко Галина Сергiївна д.в д.в
д.в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укрхудожпром" (Протокол 01/2018 вiд 02.04.2018р.) Бойко Галину Сергiївну було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. З 01.07.2011р. по 05.11.2015р. обiймала посаду головного бухгалтера в ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", з 05.11.2015-13.06.2016р. обiймала посаду бухгалтера в ТОВ "Агро- Холдинг МС" . Згоди на розкриття персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.