Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Санжаровський Денис Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03039 Київ вул. Iзюмська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22858679
5. Міжміський код та телефон, факс 0442276234 0442276234
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22858679.smida.gov.ua в мережі Інтернет 19.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства


з/п
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.02.2018 Капишинська Тетяна Володимирiвна 2990317522 50.0087 95.835606
Зміст інформації:
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРХУДОЖПРОМ" (надалi - Товариство або Емiтент) 16 лютого 2018р. отримано повiдомлення вiд Капишинської Т.В. (iдентифiкацiйний код: 2990317522), про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства, а саме пакет в розмiрi 95, 835606%. Набуття домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства вiдбулося шляхом викупу пакету акцiй у акцiонера ПрАТ "Укрхудожпром".
Розмiр частки Капишинської Т.В. в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй - 50.0087% (4 911 303шт).
Розмiр частки Капишинської Т.В. в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 95,835606% (9 411 921шт.).
Розмiр частки Капишинської Т.В. в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 50.0087% (4 911 303шт. голосуючих акцiй).

Розмiр частки Капишинської Т.В.в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй - 95,835606 % (9 411 921шт. голосуючих акцiй ).

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, - 0,67 грн. за одну просту iменну акцiю ПрАТ «Укрхудожпром».
Структура власностi Капишинської Т.В., що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПрАТ« Укрхудожпром» , не надається у зв’язку з тим, що домiнуючий пакет акцiй набуто одноосiбно Капишинською Т.В, та пряма участь складає 95,835606%, опосередкованої участi не має.