Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Санжаровський Денис Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03039 Київ вул. Iзюмська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22858679
5. Міжміський код та телефон, факс 0442276234 0442276234
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР 12.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22858679.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 08.02.2018 Капишинська Тетяна Володимирiвна 2990317522 50.0087 95.835606
Зміст інформації:
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРХУДОЖПРОМ" (надалi - Товариство або Емiтент) 08.02.2018 року отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, що складено станом на 05.02.2018р. вих.№149125зв вiд 07.02.2018р., вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет власника акцiй , якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, змiнився i став бiльшим , а саме:
повне найменування фiзичної особи - резидента: Капишинська Тетяна Володимирiвна
iдентифiкацiйний код: 2990317522
мiсцезнаходження - бул.Данченка Сергiя,4 кв.9, м. Київ, 01001.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй - 50.0087% (4 911 303шт).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 95,835606% (9 411 921шт.).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 50.0087% (4 911 303шт. голосуючих акцiй).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй - 95,835606 % (9 411 921шт. голосуючих акцiй ).
2 08.02.2018 Держава Україна (в особi суб’єкта управлiння об’єктами державної власностi – Фонду державного майна України) 00032945 45.8269 0
Зміст інформації:
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРХУДОЖПРОМ" (надалi - Товариство або Емiтент) 08.02.2018 року отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, що складено станом на 05.02.2018р. вих.№149125зв вiд 07.02.2018р., вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет власника акцiй , якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, змiнився i став меншим , а саме:
повне найменування юридичної особи - резидента: Держава Україна (в особi суб’єкта управлiння об’єктами державної власностi – Фонду державного майна України),
iдентифiкацiйний код: 00032945,
мiсцезнаходження - бул.Данченка Сергiя, 4 кв. 9, м. Київ, 01001.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй - 45.8269% (4 500 618шт).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 0% (0шт.).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 45.8269% (4 500 618шт. голосуючих акцiй).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй - 0 % (0 шт. голосуючих акцiй ).