Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2019
Дата публікації 13.03.2019 10:57:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне  акціонерне товариство «Укрхудожпром»

код за ЄДРПОУ: 22858679 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5 повідомляє акціонерів про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які  відбудуться 22 квітня  2019р.  о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221.

                Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 22 квітня  2019р. з 13 год. 30 хв. до 13 год. 55 хв. за місцем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину 16 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведеннярічних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

  • Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Капишинська Т.
  • Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів –Санжаровський Д.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- доповідь Директора  - до 10 хв.;

- інші доповіді за порядком денним – до 5  хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 5  хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів  через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я  та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а  також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укрхудожпром» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – 10 хвилин;

- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови,   що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2018  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

  • атвердити Звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік;
  • оботу Директора протягом 2018 р. визнати задовільною.

4. Звіт   Наглядової    ради   Товариства   за   2018 рік    та   прийняття    рішення за  наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-     Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;

  • оботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною                                                                                                                                            5.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік таприйняття рішення за наслідкамирозглядузвіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;

-  Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018рік.

7.Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами2018 року.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами роботи у 2018 році  збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

8.Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальнихзборів Товариства.

 Проект рішення:

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http://22858679.smida.gov.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів                                      ПрАТ «Укрхудожпром»  загальна кількість простих іменних акцій - 9 820 902 (дев’ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч дев’ятсот дві) штуки  та голосуючих простих іменних акцій – 9 419 161 (дев’ять мільйонів чотириста дев’ятнадцять тисяч сто шістдесят одна) штука.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних  зборів ознайомитися  з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Директор Санжаровський Денис Ігорович, телефон для довідок:+38 (067) 125-06-94.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Санжаровський Денис Ігорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2019
(дата)