Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.07.2018
Дата публікації 20.06.2018 17:46:26
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХУДОЖПРОМ» код за ЄДРПОУ: 22858679 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вулиця  Ізюмська, будинок 5, повідомляє про проведення   позачергових Загальних  зборів акціонерів, які  відбудуться                 06 липня  2018 року о 15 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221.

Реєстрація акціонерів ( їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів  06 липня  2018 року,  час початку реєстрації - 14 год. 15 хв., час закінчення реєстрації – 14 год. 55 хв.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства визначено 02 липня 2018 року (складається станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати  лічильну комісію у складі:

      - Бобик Олександр Володимирович

     - Патлаченко Максим Володимирович

     - Зінич Вікторія Юріївна

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів,  складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення   загальних зборів акціонерів.

Проект рішення

  • Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Капишинська Т.В.
  • Секретарем почергових Загальних зборів акціонерів – Санжаровський Д.І.

Затвердити наступний порядок  (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- доповідь Голови Зборів   - до 15 хв.;

- інші доповіді за порядком денним – до 05 хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників позачергових загальних зборів передаються секретарю загальних зборів  через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я  та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а  також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос,з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування –  05 хвилин;

- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови,   що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його здачі акціонеромлічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови Ревізійної комісії.

4. Участь в інших господарських товариствах.

Проект рішення:

Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю «УХП-Експлуатація» на відчуження  нерухомого майна, а саме: частини промислових будівель (16/25), загальною площею 3 168 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Балакіна, буд. 20, на користь приватного підприємства «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ: 22519085), за ціною, що буде визначена на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «УХП-Експлуатація».  Також надати повноваження директору Товариства прийняти участь в загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «УХП-Експлуатація», які відбудуться з приводу вирішення питання відчуження зазначеного майна, з правом голосу по всім питанням порядку денного загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «УХП-Експлуатація».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http://22858679.smida.gov.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Укрхудожпром»  загальна кількість простих іменних акцій - 9 820 902 (дев’ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч дев’ятсот дві) штуки  та голосуючих простих іменних акцій – 9 419 161 (дев’ять мільйонів чотириста дев’ятнадцять тисяч сто шістдесят одна) штука.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних  зборів ознайомитися  з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Директор Санжаровський Денис Ігорович, телефон для довідок:             +38 (067) 125-06-94.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,  кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрхудожпром» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.   

Наглядова рада                                                                         

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Санжаровський Денис Ігорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.06.2018
(дата)