Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.02.2018
Дата публікації 27.02.2018 17:22:32
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне  акціонерне товариство «Укрхудожпром»

 

код за ЄДРПОУ: 22858679 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5 повідомляє акціонерів про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які  відбудуться 02 квітня 2018р.  о 18 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221.

                Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 02 квітня  2018р. з 17 год. 30 хв. до 17 год. 55 хв. за місцем проведення  Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  27 березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати  лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова лічильної комісії – Бобик Олександр Володимирович, член лічильної комісії: Патлаченко Максим Володимирович, член лічильної комісії: Зінич Вікторія Юріївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів,  складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

 

 1.  Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- доповідь Директора  - до 10 хв.;

- інші доповіді за порядком денним – до 5  хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 5  хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів  через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я  та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а  також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укрхудожпром» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – 10 хвилин;

- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови,   що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Капишинську Тетяну Володимирівну.

Секретарем Санжаровського Дениса Ігоровича.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його здачі акціонеромлічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови реєстраційної комісії.

 1. Про затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2017  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 • Затвердити Звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;
 • Роботу Директора протягом 2017 р. визнати задовільною.

 

 1. Про затвердження звіту   Наглядової    ради   Товариства   за   2017 рік    та   прийняття    рішення за  наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-     Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

 • Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною.

 

 1. Про затвердження звіту  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік ,  прийняття рішення  за наслідками  розгляду  звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;

-  Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

 1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік.

 1. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами  2017 року.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами роботи у 2017 році  збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

 у зв”язку з відсутністю прибутку за 2017 рік розподіл прибутку не здійснювати, відрахувань  до резервного фонду не здійснювати, дивіденди не нараховувати.

 1. Прийняття  рішення  про  дострокове  припинення   повноважень  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

 • Капишинську Тетяну Володимирівну

-Зюсь Тетяну Іванівну

-Довідну Олександру Володимирівну

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

 1. Відкликання Голову  та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати з посади Голови Ревізійної Комісії – Фонд Державного Майна України , з посади Члена Ревізійної Комісії – Бабаніну Ірину Іванівну.

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

      КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

 1. Про зміну повноважень органів управління Товариства.

Проект рішення:

Змінити повноваження органів управління Товариства.

 1. Про передачу та /або продаж обєктів нерухомого майна на користь третіх осіб.

Проект рішення:

Здійснити передачу та/ або продаж об’єктів нерухомого майна на користь третіх осіб.

 1. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

 1. Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні договори/контракти/правочини, договори про внесення змін до вказаних договорів/контрактів/правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів Товариства, але не пізніше ніж  30 квітня 2019 року (включно). Вказані договори/контракти/правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. кредитні, іпотечні, застави).

 1. Про  внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

 • Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення у новій редакції;
 • Затвердити Статут Товариства у новій редакції;
 • Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати Статут Товариства, затверджений у новій редакції, та здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

                                                                                                                                                                                       тис. грн.

 

Найменування показника

період

Звітний 2017р.

Попередній 2016р.

Усього активів

3629,4

-

Основні засоби

2892,6

-

Довгострокові фінансові інвестиції

0

-

Запаси

0

-

Сумарна дебіторська заборгованість

14,3

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,8

-

Нерозподілений прибуток

10,8

-

Власний капітал

3364,8

-

Статутний капітал

2455,2

2455,2

Довгострокові зобов’язання

0

-

Поточні зобов’язання 

264,6

-

Чистий прибуток (збиток)

144,0

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9 820 902

9 820 902

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

-

 

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 02 квітня  2018  року (включно) за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Ізюмська, 5, кабінет №23 (2 поверх) за попередньою домовленістю   з відповідальною особою, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів  з документами – Директор Санжаровський Денис Ігорович, телефон для довідок: +38 (067) 125-06-94.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://22858679.smida.gov.ua/

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

             Наглядова рада                                                                 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Санжаровський Денис Ігорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2018
(дата)