Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2017
Дата публікації 03.02.2017 12:55:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне  акціонерне товариство «Укрхудожпром»

код за ЄДРПОУ: 22858679 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5 повідомляє акціонерів про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які  відбудуться 06 березня 2017р.  о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221. 

         Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 06 березня  2017р. з 13 год. 30 хв. до 13 год. 55 хв. за місцем проведення  Загальних зборів.

       Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

       Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  28 лютого 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(крім кумулятивного голосування)

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ПАТ «АСВІО БАНК», з відповідним затвердженням додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах №35-Е від «25» вересня 2015 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 06.03.2017 року, щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ «АСВІО БАНК» та ПрАТ «Укрхудожпром».

Склад лічильної комісії  обрати з числа працівників ПАТ «АСВІО БАНК» у кількості 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії – Худіяш Олена Олексіївна;

Члени лічильної комісії - Василенко Ольга Андріївна, Кузнєцов Вячеслав Сергійович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування які були використані під час проведення Загальних зборів,  складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколу про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- доповідь Директора  - до 10 хв.;

- інші доповіді за порядком денним – до 5  хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 5  хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів  через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я  та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а  також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

            - голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один     голос, крім проведення кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст                  яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укрхудожпром» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду              питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати                  Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – 10 хвилин;

- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

 - Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови,   що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше  трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2016  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

        - Затвердити Звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік;

        - Роботу Директора протягом 2016 р. визнати задовільною.

4. Звіт   Наглядової    ради   Товариства   за   2016 рік    та   прийняття    рішення за  наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-     Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;

-      Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною.

 1. Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та  прийняття рішення  за наслідками  розгляду  звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік;

-  Роботу Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016рік.

 1. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами  2016 року.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами роботи у 2016 році  збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

 1. Внесення змін  до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

 • Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення у новій редакції;
 • Затвердити Статут Товариства у новій редакції;
 • Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати Статут Товариства, затверджений у новій редакції, та здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9. Прийняття  рішення  про  дострокове  припинення   повноважень  Голови та  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

 • Капишинську Тетяну Володимирівну
 • Патлаченко Максима Володимировича
 • Бойко Галину Сергіївну
 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

 1. Відкликання Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати з посади Голови Ревізійної Комісії – Бабаніну Ірину Іванівну , з посади Члена Ревізійної Комісії – Мосійчук Оксану Василівну.

       12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

                                                                                                                                                     тис. грн.

 

Найменування показника

період

Звітний 2016р.

Попередній 2015р.

Усього активів

-

3602,2

Основні засоби

-

3580,6

Довгострокові фінансові інвестиції

-

0

Запаси

-

0

Сумарна дебіторська заборгованість

-

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

0

Нерозподілений прибуток

-

0

Власний капітал

-

3354,0

Статутний капітал

2455,2

2455,2

Довгострокові зобов’язання

-

0

Поточні зобов’язання 

-

248,2

Чистий прибуток (збиток)

-

(248,2)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9 820 902

9 820 902

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

-

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

-

0

У зв’язку з тим, що попередній Голова Правління ВАТ "Укрхудожпром" не передав документи бухгалтерського обліку діючому Директору, Товариство не має змоги підготувати річну фінансову  звітність по результатам роботи 2016 року,  тому основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016р. в таблиці не заповнюються.

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 24 лютого 2017  року (включно) за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Ізюмська, 5, кабінет №23 (2 поверх) за попередньою домовленістю   з відповідальною особою, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів  з документами – Директор Санжаровський Денис Ігорович, телефон для довідок: +38 (067) 125-06-94.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://22858679.smida.gov.ua/

             Наглядова рада                 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 23 від 03.02.2017р.                 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Санжаровський Денис Ігорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.02.2017
(дата)