Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 13.10.2016
Дата публікації 09.09.2016 17:13:02
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 01033 м.Київ вул.Жилянська, 28
Керівник* Ковальчук Павло Кузьмич - Голова правління. Тел: (044) 425-95-99
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Відкрите  акціонерне товариство «Укрхудожпром»

код за ЄДРПОУ: 22858679 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 28 повідомляє акціонерів про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які  відбудуться 13 жовтня   о 17 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 13 жовтня  2016р. з 16 год. 00 хв. до 16 год. 55 хв. за місцем проведення  Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  7 жовтня  2016 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 (крім кумулятивного голосування)

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів.

Проект рішення:

1. Повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ПАТ «АСВІО БАНК», з відповідним затвердженням додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах №35-Е від «25» вересня 2015 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 13.10.2016 року, щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ «АСВІО БАНК» та ВАТ «Укрхудожпром».

Склад лічильної комісії  обрати з числа працівників ПАТ «АСВІО БАНК» у кількості 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії – Худіяш Олена Олексіївна;

Члени лічильної комісії - Василенко Ольга Андріївна, Кузнєцов Вячеслав Сергійович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування які були використані під час проведення Загальних зборів,  складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколу про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування  на цих Загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.   

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування  в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

3.Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

1.Обрати Головою Загальних зборів  Мосійчук Оксану Василівну, секретарем – Бабаніну Ірину Іванівну.

2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- доповідь Голови Правління  - до 30 хв.;

- інші доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 10 хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів  через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я  та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а  також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ВАТ «Укрхудожпром» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – 10 хвилин;

- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови,   що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 • Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік;
 • Роботу Правління в 2015 році визнати задовільною.

5.Звіт   Наглядової    ради   Товариства   за   2015 рік    та   прийняття    рішення за  наслідками розгляду звіту.               

Проект рішення:

 • Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік;
 • Роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною.

6. Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та  прийняття рішення  за наслідками  розгляду  звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;

-  Роботу Ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами  2015 року.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами роботи у 2015 році  збитки звітного періоду покрити за рахунок додаткового капіталу.

9. Зміна типу акціонерного  товариства та затвердження найменування Товариства. 

Проект рішення:

 • Змінити тип акціонерного товариства на приватне;
 • Змінити найменування  Товариства із Відкритого  акціонерного товариства "Укрхудожпром" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ";
 • Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення усіх державних органів та осіб, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, про зміну його найменування, а також змінити штампи та печатки Товариства відповідно до нових реквізитів.

10. Внесення змін  до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

 • Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення, пов’язані із зміною типу та найменування Товариства та  приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення у новій редакції;
 • Затвердити Статут Товариства у новій редакції;
 • До дати реєстрації державним реєстратором нової редакції Статуту ПрАТ «УКРХУДОЖРОМ» акціонери та органи правління Товариства керуються нормами та вимогами Статуту ВАТ «Укрхудожпром», який втрачає свою чинність з дати державної реєстрації нової редакції Статуту;
 • Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати Статут Товариства, затверджений у новій редакції, та здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

11. Затвердження  нових редакцій Положень Товариства. 

Проект рішення:

 • Затвердити положення «Про загальні збори акціонерів»;
 • Затвердити положення «Про Ревізійну комісію»;
 • Затвердити положення  «Про Наглядову Раду»;
 • Затвердити положення  «Про Виконавчий орган»;
 • доручити Виконавчому органу підписати затверджені положення.

12. Прийняття рішення про зміну колегіального виконавчого органу на одноособовий.

Проект рішення:

Створити одноосібний  виконавчий орган Товариства в особі Директора Товариства.

13. Відкликання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Відкликати з посади Голови Правління Товариства – Ковальчука Павла Кузьмича, з посади члена Правління Товариства Молошкіну Валентину Олександрівну.

14. Обрання виконавчого органу Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

15.Прийняття  рішення  про  дострокове  припинення   повноважень  Голови та  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

 1. Мосійчук Оксану Василівну
 2. Капишинську Тетяну Володимирівну
 3. Дишлюк Петра Михайловича

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

17. Відкликання Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати з посади Голови Ревізійної Комісії – Бережну Галину Павлівну, з посади Члена Ревізійної Комісії – Бабаніну Ірину Іванівну.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ,    тис. грн.

 

Найменування показника

період

Звітний 2015р.

Попередній 2014р.

Усього активів

3602,2

4120,3

Основні засоби

3580,6

4098,7

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Нерозподілений прибуток

0

0

Власний капітал

3354,0

4034,6

Статутний капітал

2455,2

2455,2

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання 

248,2

85,7

Чистий прибуток (збиток)

(248,2)

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9 820 902

9 820 902

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

0

0

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 13 жовтня 2016 року (включно) за місцезнаходженням  Товариства- м. Київ, вул. Жилянська, 28, кімната №1 за попередньою домовленістю   з відповідальною особою, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів  з документами – Член Наглядової ради Мосійчук Оксана Василівна, телефон для довідок: +38 (068) 881-44-30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://22858679.smida.gov.ua/                                                           

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №168 від 09.09.2016р.

Наглядова рада   

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ковальчук Павло Кузьмич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.09.2016
(дата)