Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 292.2 X X
Усього зобов'язань X 292.2 X X
Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" входять: - iншi поточнi зобов'язання ( кредиторська заборгованнiсть за договорами доручення, зобов'язання по розрахункам з пiдзвiтними особами, зобов'язання по розрахункам з покупцями). Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, векселями, сертифiкатами ФОН та iншими цiнними паперами ( в т.ч. за похiдними) Товариство не має. Фiнансових iнвестицiй у корпоративнi права не має.