Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 10681200000001389
3. Дата проведення державної реєстрації 05.11.2012
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 2455225.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 45.83
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68,20 Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна13,93Виробництво килимiв та килимових виробiв 14,13Виробництво верхнього одягу
10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв, Виконавчий орган - Директор, Спостережна рада , Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ "Правекс-банк"
2) МФО банку 380838
3) поточний рахунок 26002799978379
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок