Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.04.2006
Міжміський код та телефон /044/ 591-04-04
Факс /044/ 591-04-04
Вид діяльності депозитарна дiяльенiсть
Опис Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає Товариству послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.


Найменування Адиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнком-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23164098
Місцезнаходження м.Київ, пр-т Перемоги, 68/1, оф.62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А 259933
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.04.2012
Міжміський код та телефон /044/ 234-57-28
Факс /044/ 234-57-28
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Послуги з проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2015 рiк