Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.10.2003 40/10/1/03 Київське територiальне управлiння комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA 1013461108 Акція привілейована бездокументарна іменна Документарні іменні 0.25 9820902 2455225.5 100
Опис Кiлькiсть цп, що належать державi - 4500618 шт. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.