Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Капишинська Тетяна Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1981
Освіта** д/в
Стаж роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Вiдповiдно до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Укрхудожпром" № 04/12/2015 вiд 04.12.2015р призначено Членом Наглядової ради Капишинську Тетяну Володимирiвну. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частка в статутному капiталi 1227825.75 грн. (50.0087%).

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мосiйчук Оксана Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в
Рік народження** 1978
Освіта** д/в
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Вiдповiдно до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Укрхудожпром" № 04/12/2015 вiд 04.12.2015р призначено Членом Наглядової ради Мусiйчук Оксану Василiвну. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бережна Галина Павлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1968
Освіта** Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик.
Стаж роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Рентекс", головний бухгалтер.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про паспортнi даннi Голови ревiзiйної комiсiї Бережної Г.П. вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї: - органiзовує роботу, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них. - за дорученням загальних зборiв, Спостережної ради товариства, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв органiзовує проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi правлiння, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. - має право звернутися до спостережної ради Товариства iз заявою про проведення позачергової перевiрки. - має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Зобов'язання Голови Ревiзiйної комiсiї: - зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. - при здiйсненнi своїх повноважень зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. - при здiйсненнi своїх повноважень дотримуватися положень статуту Товариства та вимог чинного законодавства України. - нести iншi обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, iншим законодавством України та установчими документами. За звiтний перiод винагорода Головi Ревiзiйної комiсiї Товариством не виплачувалася. Змiни за звiтний перiод в персональному складi не проводилися. Iнформацiя про обiймання Головою Ревiзiйної комiсiї посад на iнших пiдприємствах за звiтний перiод вiдсутня.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальчук Павло Кузьмич
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 342642 13.12.2013 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1950
Освіта** вища, Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть - iнженер-технолог.
Стаж роботи (років)** 41
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КОНЦЕРН "УКРХУДОЖПРОМ", заст.голови правлiння
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження Голови правлiння: - керує роботою Правлiння Товариства. - уповноважений керувати поточними справами Товариства. - органiзує ведення протоколiв засiдань правлiння. - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, iншими органами. - має право видавати доручення, вести переговори. - на пiдставi рiшень прийнятих Правлiнням, видає накази та iншi розпорядчi документи щодо господарської дiяльностi Товариства. Зобов'язання Голови правлiння: - виконувати рiшення Загальних зборiв Товариства, Спостережної ради Товариства. - зобов'язаний погоджувати укладення контракту з Директором Дочiрнього пiдприємства зi Спостережною радою. - при здiйсненнi своїх повноважень зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. - при здiйсненнi своїх повноважень дотримуватися положень статуту Товариства та вимог чинного законодавства України. - нести iншi обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, iншим законодавством України та установчими документами. За звiтний перiод винагорода Головi Правлiння Товариством не виплачувалася. Iнформацiя про обiймання Головою Правлiння посад на iнших пiдприємствах за звiтний перiод вiдсутня. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12.09.2016р. (Протокол НР №3) Ковальчука П.К. було вiдкликано з посади Голови Правлiння Товариства з 12.09.2016р. у зв'язку з отриманою заявою про звiльнення з посади Голови Правлiння Товариства за власним бажанням.

Посада Т.в.о. Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Санжаровський Денис Iгорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ 026228 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1990
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду головного юриста, з 2015р. працював юристом на ТОВ «Юрпрактикум» .
Опис Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12.09.2016р.(Протокол НР №3) Санжаровського Д.I. було призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiнян з 13.09.2016р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.