Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Санжаровський Денис Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром"
2.Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
22858679
4. Місцезнаходження
03039м.Київ вул. Iзюмська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
067 125 06 94вiдсутнiй
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці 22858679.smida.gov.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
(адреса сторінки) (дата)