Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром" за ЄДРПОУ 22858679
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 3 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 28
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс на 01.01.2014
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 21.6 21.6
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4640.2 4200.7
- первісна вартість 031 9982.6 9982.6
- знос 032 ( 5342.4 ) ( 5781.9 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0.8 0.3
Усього за розділом I 080 4662.6 4222.6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 68 0.3
- первісна вартість 161 0 0
- резерв сумнівних боргів 162 ( -68 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 12.5
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3.2 0
- в національній валюті, у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 71.2 12.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 4733.8 4235.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2455.2 2455.2
Додатковий капітал 320 2211.9 1732.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2.7 2.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 4669.8 4190.5
II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2.3 1.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 4.5 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 40.8 13.8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 16.4 29.5
Усього за розділом IV 620 64 45
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4733.8 4235.5
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0


Примітки д/н
Керівник Ковальчук П.К.
Головний бухгалтер Молошкiна В.О.Звіт про фінансові результати за 4 квартал 2013 року
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 278.4 262
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 278.4 262
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 1.8 5.4
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 280.2 267.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 137.9 267.4
Інші операційні витрати 090 ( 142.3 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 63.9 ) ( 0 )
Вписуваний рядок 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 280.2 ) ( 267.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки д/н
Керівник Ковальчук П.К.
Головний бухгалтер Молошкiна В.О.