Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата 30.06.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром" за ЄДРПОУ 22858679
Територія 01033 м.Київ вул. Жилянська 28 за КОАТУУ 8036100000
Форма власності ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.20.0
Середня кількість працівників (чол.) 3 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 01033 м.Київ вул. Жилянська 28


Баланс на 2012-06-30
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 21.6 21.6
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4698.9 4640.1
- первісна вартість 031 10012.1 10001.1
- знос 032 ( 5313.2 ) ( 5361.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 4720.5 4661.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0.0 0.0
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0.0 0.0
- первісна вартість 161 0.0 0.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0 0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0 0.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.0 3.2
- в національній валюті, у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 0.0 3.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 4720.5 4664.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2455.2 2455.2
Додатковий капітал 320 2257.5 2182.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2.7 2.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 4715.4 4640.7
II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 5.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 2.6
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 5.1 16.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 5.1 24.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4720.5 4664.9
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0


Примітки д/н
Керівник Ковальчук П.К.
Головний бухгалтер Молошкiна В.О.Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2012 року
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 120.5 92.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 120.5 92.1
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 5.4 9
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 125.9 101.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 125.9 100.9
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 125.9 ) ( 100.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 0 ) ( 0.2 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0.1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 0 ) ( 0.1 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки д/н
Керівник Ковальчук П.К.
Головний бухгалтер Молошкiна В.О.