Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 10681200000001389
Дата державної реєстрації 06.10.2004
Місцезнаходження 01033 м.Київ вул. Жилянська 28
Статутний капітал (грн.) 2455225.5
Чисельність працівників (чол.) 2
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 17.40.1 Виробництво виробiв з текстилю 17.51.1 Виробництво килимiв та килимових покриттiв 17.72.1 Виробництво пулеверiв та подiбних виробiв
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 45.83
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Спостережна рада (Заєць А.Г., Науменко Я.Д.), Ревiзiйна комiсiя (Бережна Г.П., Бабанiна I.I.)
Посадові особи емітента Голова правлiння Ковальчук Павло Кузьмич Член правлiння Молошкiна Валентина Олександрiвна Головний бухгалтер Молошкiна Валентина Олександрiвна
Засновники емітента Український концерн художнiх промислiв "Укрхудожпром"
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Емiтент участi не приймає