Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата 27.10.2010
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром" за ЄДРПОУ 22858679
Територія 01033 м.Київ вул. Жилянська 28 за КОАТУУ 803600000
Форма власності за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.20.0
Середня кількість працівників (чол.) 2 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 01033 м.Київ вул. Жилянська 28

Баланс на 01.10.2010
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 21.6 21.6
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5237.7 4971.5
- первісна вартість 031 10066.7 10066.7
- знос 032 ( 4829 ) ( 5095.2 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 5259.3 4993.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 7.1 7.1
- первісна вартість 161 7.1 7.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 1.1 0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 8.2 7.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 5267.5 5000.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2455.2 2455.2
Додатковий вкладений капітал 320 2809.9 2503.1
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2.4 2.5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 5267.5 4960.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 33.6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 3.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 2.6
Усього за розділом IV 620 0 39.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 5267.5 5000.4

Примітки д/н
Керівник Ковальчук П.К.
Головний бухгалтер Молошкiна В.О.


Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2010 року
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 165.9 139.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 165.9 139.6
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0 0
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 165.9 139.6
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на оплату праці 100 ( 112.6 ) ( 125.5 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 0 ) ( 0 )
Амортизація 120 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 130 ( 53.2 ) ( 13.9 )
у тому числі: 131 ( 47.9 ) ( 8.2 )
  140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 165.8 ) ( 139.4 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 0.1 0.2
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки д/н
Керівник Ковальчук П.К.
Головний бухгалтер Молошкiна В.О.