Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Ковальчук Павло Кузьмич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.07.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром"
Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22858679
Місцезнаходження емітента
01033 м.Київ вул. Жилянська 28
Міжміський код, телефон та факс емітента
044 410-24-22 044 410-24-22
Електронна поштова адреса емітента
UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) 22858679.smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.07.2012
(адреса сторінки) (дата)